آث میلان - رئال مادرید 2

خوشبختانه با گل آندری شوچنکو آث میلان رئال مادرید روبرد و پیش بینی ما تو زرد از آب دراومد. همیشه همین طور بوده.نه اینکه آث میلان همیشه رئال مادرید رو برده .خیر! همیشه پیش بینی های ما اینطوری بوده.تقصیر من نیست .پیش گویی بلد نیستم. همین !