روشنی

من در این تاریکی فکر یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگی ام را بچرد... سهراب