رادمان

خوب این سعید هم بالاخره بابا شد . هورا هورا...یه پسر تپل مپل کاکل زری .خدابرای پدرمادرش حفظ اش کنه و این باباش رو هم بالاخره از نگرانی در بیاره .