رویای دولفین

...در هر رنگی، نوری و در هر سنگی بلوری آرمیده است . آن زاهد را به یاد بیاور که همیشه می گفت : « انسان رویای یک دولفین است » ...... «رویای دولفین » - ترانه ای از آلبوم the cross of changes ازگروه Enigma