نظاره‌گرم

بر هر نفسی که می کشی /بر هر حرکتی که می کنی /بر هر وعده ای که می شکنی /وبر هر قدمی که بر می داری/ نظاره گرم /هر روز ، بر هر کلمه ای که می گویی /بر هر بازی ات /و بر تو بر هر شبی که می مانی /نظاره گرم/آه ، نمی بینی که قلب نحیف ام به درد می آید /با هر قدمی که بر می داری /بر هر حرکتی که می کنی /بر هر پیمانی که می شکنی / و بر هر لبخند ساختگی ات/ نظاره گرم/از آن زمان که از نزدم رفتی /گم شده ای هستم بی ردپایی از او /شبها به خوابم می آیی ، اما تنها چهره ات را می بینم /دوروبرم را نگاه می کنم ، می بینم هیچکس جای تورا پر نخواهد کرد / و من همچنان می گریم /آه نمی بینی که تو از آن منی؟/نمی بینی که چگونه قلب نحیف ام به درد می آید؟/ بر هر حرکتی که می کنی /بر هر وعده ای که می شکنی /و بر هر لبخند ساختگی ات / و بر هر ادعایی که می کنی

نظاره گرم

"Every Breath You Take" - هر نفسی که می کشی از - Sting