ناسینگ اند اوری سینگ

متاسفانه به دلايلي که براي خودم هم روشن نيست نظرهايي که شما براي سه مطلب پيش داديد پاک شده. هنوز نمي دونم علت اش چيه. من از همه تون ( بجاي اين haloscan ) معذرت مي خوام. ( نمي دونم واله.شايد يکي تونسته به سيستم نظرخواهي من نفوذ كنه و اونها رو پاك كنه...). كسي مي تونه به من علتش رو بگه؟

بعد از تحرير :مثل اينكه haloscan داشته سرورش رو منتقل مي كرده.بهر حال اون نظرات شما دوباره برگشته سر جاش .خداروشكر...