عید

قشنگي عيد به پونزده روز آخر اسفنده و قشنگي دنيا به شب آخرش