اعتراف

اصلا حس خوبي نيست كه يقين پيدا كني يه مدتي رو اشتباه كردي و احساس ات نسبت به يه موضوع ، احساس غلطي بوده...