گزارش رادیویی

- مادر جان .شما تو اين روستا چه مشكلاتي داريد؟
- واله نه آب لوله كشي داريم نه برق . راه ده مون تا شهر خاكيه و شش ماه از سال بسته اس. اين مش اصلان هم لج كرده دخترش رو نمي ده به پسرم.من از دولت مي خوام به اين مش اصلان دستور بده پسر من رو به دامادي خودش قبول كنه...
- بله .ما حتما به مسئولين منعكس مي كنيم
به سبك مصاحبه هاي راديويي ، راديو زنجان