چقدر آشتي كردن خوبه

كاريكاتور:هادي فراهاني

چقدر خوبه كه يه نفر تو خونه اش كامپيوتر نداشته باشه. تو اتاقش تلويزيون نداشته باشه . تو اتاقش فقط يه تخت خواب باشه با يه كتابخونه پر از كتاب . همه اون كتابهايي كه شونصد ساله باهاشون قهره .همون رفقايي كه باهاش قهر كرده بود. همونهايي كه اون قدر با معرفت و صبور هستن كه تنهايي رو تحمل كردن تا يه روزي هووشون از خونه بره بيرون و نوبت اونها برسه.
چقدر خوبه كه به دور از كامپيوتر و تلويزيون بتوني روي تخت ات دراز بكشي و يه شكم سير كتاب بخوني . هيچ لذتي تو دنيا بالاتر از خوندن كتاب نيست. هر كي مي گه غير از اينه ، دعا مي كنم تا به راه راست هدايت بشه . (ما كه نشديم ، دعا مي كنيم شايد اوني كه مي گه نه هدايت بشه!) ...