موجودات مهم


NG7742 كهكشان

الفي عزيز. تا حالا شده يه شب تو بيايوني باشي كه آسمون صاف باشه و تا صد كيلومتري تو يه شهر يا حتي يه ده كوچولو نباشه؟ تا حالا شده تو اون لحظه اي كه اونجا ماه هم نيست به اسموني خيره بشي كه پر از ستاره باشه؟اونقدر ستاره تو آسمون باشه كه نورشون اون بيايون رو مثل شبهاي مهتابي روشن بكنه . تو اون لحظه مي توني تصوري از عمر و عظمت اين دنيا داشته باشي؟ هيچ مي دوني عمر اين دنيا يه چيزي حدود 17 يا 18 ميليارد ساله؟هيچ مي دوني عمر قديمي ترين تمدنها به ده هزار سال هم نمي رسه؟خودت خوب مي دوني كه فاصله ده هزار تا ميليارد چقدره. از همون اولين جرقه اي كه زده شد و همه چيز شروع به وجود اومدن كردن ، همه چيز آهسته و آهسته و با حوصله تمام دست به دست هم دادن و طبق برنامه اي كه براشون نوشته شده بود جلو اومدن و الان رسيدن به اينجايي كه الان هستيم. فكر مي كني كه همه اش بخاطر هيچ و پوچه؟ هيچ به عظمت اين دنيا فكر كردي؟ بيا از سياره شروع كنيم ، مجموع سياره هايي كه با هم  به دوريه ستاره مي چرخن يه منظومه رو تشكيل مي دن .مجموع ميليونها ستاره با هم ، يه كهكشان رو تشكيل مي دن . مجموع ميليونها كهكشانها با هم يه خوشه كهكشاني رو تشكيل مي دن . هيچ مي دوني چند ميليارد تا از اين خوشه هاي كهكشاني وجود دارن؟ هيچ مي توني نهايت رو تصور كني؟ هيچ مي دوني عرض كهكشان ما نهايتا يكصدهزار سال نوريه؟ يعني اگه يه نور به محض اينكه بشر براي اولين بار تونست حرف بزنه ، يا بنويسه (تقريبا بيست يا سي هزار سال پيش ) از يه گوشه كهكشان حركت كرده باشه الان هنوز حتي به مركز كهكشانمون هم نرسيده؟ چه برسه به اون خوشه هاي ميليوني از كهكشانهايي كه از ميلياردها ستاره تشكيل شدن.من هيچ وقت به اين مسايل فكر نمي كنم.جراتش رو ندارم .همون يه شبي كه با تموم وجودم آسمون پر ستاره رو تو اون بيايون همون طوري كه هست ديدم براي هفت پشتم بسه .همون يه باري كه وحشت كردم بسمه . پيش خودم گفتم كه همه اينها براي تو به وجود اومدن . فقط براي تو . شك نكن همون طور كه خالق خودت گفته  اشرف مخلوفات هستي . شك نكن كه تو اين جهان تنها هستي.(تصور كن يه تمدن ديگه اون ور كهكشان راه شيري وجود داشته باشه .با اين فاصله ها واقعا دسترسي به اون واقعا غير ممكنه .پس شك نكن كه تنها هستي ) به اين تنهايي فكر كن . هميشه فكر كن. اون وقت يواش يواش تازه مي توني سوال رو متوجه بشي. جوابي وجود نداره...
.بله .فكر مي كنم موجود مهمي هستم .