برنامه

كسي نيست بدونه خدا برنامه زندگي من رو با چه برنامه اي نوشته ؟سورس اين برنامه كجاست؟مي خوام كمي كدهاي مربوط به خودم رو دسنكاري بكنم.احساس مي كنم وقتي خدا داشته اين برنامه رو مي نوشته يه جايي يه چيزي از يادش رفته اضافه كنه. با كدهاي مربوط به گذشته كاري ندارم.با كدهاي مربوط به آينده كار دارم.قسم مي خورم سواستفاده نكنم. خوب؟
مطلب تكميليطبق فرمايش ايشون بنده تا تاريخ Sunday, January 31, 2049 بيشتر زنده نيستم. پس اگه كسي امانتي چيزي پيش من داره زياد براي پس گرفتنش عجله نكنه.حالا حالا ها وقت داريم .يه لحظه اجازه بدين ....بله .بنده در هنگام مرگ 74 ساله تشريف خواهم داشت.شما رو نمي دونم.