براي باختن متولد شده

براي باختن متولد شده ام
زندگيم را با سختي گذرانده ام
هر رويايي تنها برايم درد به همراه مي آورد
همه زندگيم ، هميشه غمگين بوده ام
براي باختن متولد شده ام
و اكنون تو را از دست مي دهم

زماني كه بيدار مي شوم و در مي يابم كه تو آنجا نيستي
و اين به نظر تحملش سخت مي نمايد
اوه تو خسته شده اي و حالا مي گويي كه بين ما بهم خورده
براي باختن متولد شده ام
و اكنون تو را از دست مي دهم

براي باختن متولد شده ام
زندگيم را با سختي گذراند ه ام
هر رويايي تنها برايم درد به همراه مي آورد
همه زندگيم ، هميشه غمگين بوده ام
براي باختن متولد شده ام
و اكنون تو را از دست مي دهم
براي باختن متولد شده ام
و اكنون تورا از دست مي دهم
مهم نيست كي اين ترانه رو ترجمه كرده.مهم نيست من از كجا كش رفتم اش.مهم اينه كه مضمون قشنگي داره .يه جورايي مخلص ترانه هاي التون جان هستم . اين ترانه اش هم كه جاي خود دارد
مواظب باش مخلص خودش نباشي كه خيلي خطرناكه