وقتي كه بقالها همه شاعر بودند

مرد بقال از من پرسيد:« چند من خربزه مي خواهي ؟»
من از اون پرسيدم:« از اين چيپس فلفلي هاي تند مزمز داريد؟ ماست موسير چي ؟»
ومرد بقال پاسخ داد:« نه نداريم.»