نخود ، نخود

خورشيد مي ز مشرق ساغر طلوع كرد .... و دقيقا 11 ساعت و 1 دقيقه و 28 ثانيه بعد، ز مغربش غروب كرد . و مساله اصلي دقيقا مجموع اين ساعتها و دقيقه ها و ثانيه ها ست . مشرق و مغربش هم طبيعتا ، كشك!
خرابه هاي دلگير بم