سركوه بلندآمد حبيبم

اگر با من نبودش هيچ ميلی چرا ظرف مرا نشکست ليلی؟ ....ها ؟ چرا؟ د جواب بده؟