مشترك مورد نظر مرده است

دخترهاي ترك زبان به دو دسته تقسيم مي شن:
اونهايي كه وقتي ازشون به زبون تركي يه چيزي مي پرسي ، به زبون فارسي جوابت رو مي دن
اونهايي كه وقتي ازشون به زبون فارسي چيزي مي پرسي ، به زبون تركي جوابت رو مي دن
لازم به تذكره كه اين دسته بندي شامل پسرها نمي شه.هر گونه تلاش براي دسته بندي پسرها با شكست مواجه شده است.لطفا دوباره شماره گيري نفرماييد