و زمين لرزيد...


عكس ازمجموعه عكس حسن سربخشيان در مورد زلزله بم
براي بازماندگان اين مصيبت عظيم طلب صبر دارم.