جايي براي مردن

«‌صدباربهتراست در آپارتمان شخصي خودتان زندگي كنيد تا اين كه در قلب و خاطر دوستانتان به زندگي ادامه دهيد ...»
وودي آلن