شدرك قديسي كه پير شد

هزارروز به دعا نشستند گريستند باران ملخ باريد! هادي وحيدي