زماني براي مردن

مهم نيست مرگ كي و كجا به سراغم مي آيد .مهم اين است كه وقتي مي آيد ، من آنجا نباشم.
وودي آلن