شب يلدا

وسط اتاق ،‌در ميان موج نور نارنجي رنگ دم غروب ، وقتي مرد موهاي خيس همسرش را با برس شانه مي كرد ،‌ در يافت كه بهشت را همين جا ،‌روي زمين يافته است
كامنتهاي شما قشنگ ترين تبريكاتي بود كه تو اين چند روز بهم گفته شدند. از همه تون متشكرم .