دروغهاي واقعي - 3

خرگوش و لاك پشت مسابقه اشان را آغاز كردند. مسابقه اي كه نتيجه آن بر خلاف همه داستانها ، پيروزي خرگوش تيزرو و شكست لاك پشت كند و صبور بود .