فقر

از رنجی خسته ام كه از آن من نيست
بر خاكي نشسته ام كه از آن من نيست

با نامي زيسته ام كه از آن من نيست
از دردي گريسته ام كه از ان من نيست

از لذتي جان گرفته ام كه از آن من نيست
به مرگي جان مي سپارم كه از آن من نيست
.احمد شاملو