سه سالي مي شه كه مي دونم اونجايي

يه موضوعي هم همين الان به يادم اومد و اون هم اينه كه از امروز اين وبلاگ رفت تو چهار سالگي .اولين مطلب اين وبلاگ رو هم سه سال پيش يه همچي روزي نوشتيم.خدا آخروعاقبتمون رو به خير كنه.