زنجان از چشم Google Earth

hoseinieh     حسینیه اعظم زنجان


sad دریاچه پشت سدّ خاکی -گاوازنگ


eel

مجموعه تفریجی ائل‌داغی-گاوازنگ


 fanni

دانشکده‌های فنّی  دانشگاه زنجان


tahsilat

مرکز تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه-گاوازنگ


kebrit

کارخانه  کبریت سابق