چهارموتوره یونی قدیمی


آن بیرون، پشت پنجره، باد میوزید و باران میباریدسفینه آنجا بودمیان زمین و زمان شناور بوداز آن چهارموتورههای یونی قدیمی بودیکی از موتورهایش ریپ میزد و سفینه را خیلی نرم و نامحسوس میلرزاندآنتنش شکستهبود و به نظر میرسید گم شدهاست و اکنون سرد و تنها و میلیونها سال نوری دور از خانه  با سیستم ناوبری معیوب و یک موتور نامیزان در سیارهای ناشناخته گرفتارشدهاستکمی به هم خیره شدیمکاری از دستم بر نمیآمدچکار میتوانستم بکنم به جز آنکه آرام و بیصدا بنشینم و نگاهش کنم؟ از تعطیلی آخرین تعمیرگاه موتورهای یونی بیش از پنجاه سال میگذشتمحکوم بود به ماندن در اینجانه میتوانست برود، نه بماند و از سیارهاش کمک بخواهدکمی بعد باران شدیدتر شدبرقی درخشید و برق ساختمان قطع شداتاق تاریک شد و آن بیرون سفینه ناپدید گردید

#دروغ_های_واقعی.