دروغهاي واقعي -2

جيرجيركي كه تمام تابستان را آواز خوانده بود و نظاره گر تلاش بي پايان مورچه براي ذخيره دانه هاي گندم بود ، با فرا رسيدن فصل سرما به همراه پرستو ها به سرزمينهاي گرم جنوب كوچ كرد تا ادامه زندگي شيرينش را در آنجا پي گيرد .