شیرینی

اسمش رو هر چی بخواین میتونید بذارید ولی مطمئنن نمی تونید جای «شیرینی» قبولش کنید. همین !