مرهمي بود زمان به سال صفر

از اونجايي كه اين يه هفته اي كه تموم شد ، هفته بسيار بد و سختي بود كه بر ما گذشت و از اونجايي كه همه شماها دعاهاي خيلي خوبي در حق ما كرديد كه بسياري از اونها سريعا بر آورده شدن. ما رو فرستادن اينجا . جامون خيلي خوب و راحته . همسايه هاي خيلي خوبي هم داريم . هيتلر و آيشمن طبقه پاييني هستن و دو بلوك اونطرف تر يزيد و شمر با بچه هاي بي شمارشون زندگي مي كنن. فقط يه خورده هوا زيادي گرمه كه سرايدار اينجا بهمون قول داده ماه بعد حرارت اون كوره رو كمي پايين بياره تا زياد داغ نشيم.منتها اوس كريم نبايد خبردار بشه.اگه خبر دار بشه اون رو مي فرسته پيش من تو همين سلول . خدا كنه اين طور نشه. كي دوست داره با سرايدار جهنم هم اتاق بشه؟