طوفان ژوراسيك

روی عرشه، در زیر باران شدیدی که می‌بارید، نوح با‎ ‎دیدن که یک تیرانوساروس غول‌آسا که به سختی سعی ‏می‌کرد خودش را روی آب نگه دارد،‏‎ ‎ضربه محکمی‌ به پیشانی خودش زد.‏