بودن يا نبودن؟

سفيد پوشيده بودم با موي سياه
اكنون سياه جامه ام با مويي كه نيست