داغ

من از مصاحبت آفتاب مي آيم
كجاست
يه قوطي پپسي خنك؟


آن جاست . در يخچال . برو خودت بردار. مي شود ششصد تومان...