داوری

Bahram Sadeghi Short Story Awards

حتما شما هم خبر دارید که یه مسابقه اینترنتی داستان کوتاه ( یادواره بهرام صادقی ) در حال برگزاریه . تصمیم گرفتم که برم و تو اون مسابقه شرکت کنم.منتها باید یه خورده بهم کمک کنید.من از بین داستانهام این دو تا داستان رو انتخاب کردم . ولی باید فقط یه داستان رو برای مسابقه بفرستم . به نظر شما کدوم یکی از دو تا داستان زیر رو براشون بفرستم؟


پيپ
مزه شكلات سمي كه در حال جويدنش بود ، زياد هم به تلخي نمي زد.مزه تلخ سم تقريبا در شيريني شكلات محو شده بود.با هر بار جويدن ، مزه و بوي كاكائو در تمام وجودش پخش مي شدو اورا به شدت به ياد بوي توتون پيپ پدر بزرگش مي انداخت و هوس كشيدن پيپ را در جانش مي دواند. نگاهي به ساعت انداخت .آن طور كه دوستش گفته بود سم در عرض يكساعت عمل مي كرد و او تقريبا 50 دقيقه ديگر فرصت داشت. كمي فكر كرد.از جايش بلند شد و لباسهايش را پوشيد.شال گردن قهو ه اي رنگي را كه ديروز خريده بود به دور گردنش انداخت. در را باز كرد .بوي شيرين برف شامگاهي ته گلويش را سوزاند. صداي گنگ يك آهنگ قديمي از پنجره خاموش همسايه به گوش مي رسيد.نگاهي به كليساي انتهاي خيابان انداخت .در را به آرامي بست و در زير برف آرامي كه مي باريد رفت به طرف فروشگاه بزرگي كه در ابتداي خيابان مي درخشيد .رفت تا يك پيپ بخرد و براي اولين و آخرين بار در عمرش پيپ بكشد.
عزيزم تواونجايي؟
مرد در حاليكه در را پشت سرش مي بست فرياد زد:« عزيزم .من برگشتم.» . كت اش را در آورد. وارد آشپزخانه شد.زن آنجا بود. به آرامي به او نزديك شد و در آغوش اش گرفت.و اورابوسيد و در گوشش زمزمه كرد:« چقدر موهات خوشگل شده» زن خنديدو گفت :« درست همون طور كه مي خواستي.» و بوسه اش را پاسخ داد و گفت :« امروز شركت يه دستورالعمل جديد براي پختن غذاي موردعلاقه ات فرستاده بود.» . مرد لبخندي زدو از آشپزخانه خارج شد و رفت تا به حمام برود ...قبل از خواب در رختخواب ، از تماشاي زن سير نمي شد.موهاي زن رو بالش پخش شده بود و در زير نور طلايي رنگ شمع مي درخشيدند. مرد به آرامي گفت :« وقت خوابه» .زن با لبخند پاسخ داد :« من آماده ام» .مرد دستش را به آرامي به پشت گردن زن برد و پلاك كوچك نقره اي رنگ كوچك را لمس كرد. چشمهاي زن بسته شد و صداي وزوز موتور الكتريكي درون سينه اش خاموش شد . مرد به آرامي در حاليكه خود را براي خواب آماده مي كرد از خودش پرسيد:« هيچ وقت نفهميدم اين مدلهاي جديد خواب هم مي بينند يا نه .»


خیلی ممنون می شم اگه نظراتتون رو برم بگید...