زیان

من تو رو به خاطر خودت دوست دارم
تو هم من رو به خاطر خودت دوست داری