مزاج دهر تبه شد

« ... جهان بعد از مرگ جهان هوشياري هاست.هوشياري كه خيلي دير به دست مي آيد. فرد مرده نسبت به وقايعي كه از آنها اطلاعي نداشت ، اشراف كامل پيدا مي كند . وقايعي كه ممكن است در ارتباط با زندگي گذشته او باشند..» مرد كمي صداي تلويزيون را كم كرد. همانند شخصي كه در معرض وزش باد سرد و خيسي قرار گرفته باشد كمي لرزيد. به ياد دوست مرده اش افتاد. بعد از اين چگونه مي توانست بر سر مزار او حاضر شود؟ بايد اين موضوع را براي همسر دوست مرده اش نيز تعريف كند. مطمئن بود كه اوهم قادر به حضور بر سر مزار همسرش نخواهد بود.
ننواز ، مگه مرض داري؟