توضیح واضحات

سلسله موی دوست ، حلقه دام بلاست
هر که در این حلقه نیست ، حالیش نیست من چی می خوام بگم.هر کی هم که تو این حلقه اس می دونه من چی می خوام بگم. پس این وسط من چیکاره ام؟