6 - ماتريكس

 

« ...نيو - اينها واقعي نيستن؟
مورفيوس - واقعيت چيه؟ چطور مي توني تعريف اش كني؟ اگه در مورد چيزهايي كه لمس مي كني و مي چشي و ميبيني صحبت مي كني ،‌اون وقت مي شه گفت واقعيت تفسيريه كه مغزت ازجريانهايي الكتريكي كه از عصبهاي حسي تو بهش گسيل مي شه انجام مي ده...»

حالا مي شه با دخل و تصرف تو اون جريانهاي الكتريكي واقعيت رو به هر شكلي كه مي خواهيم در بياريم . نمي دونم بايد بترسم يا خوشحال باشم .