يك دوره فشرده آموزشي

« ...مسئله اينه كه وقتي دخترها از كسي خوششون مي اد ، هر چه قدر هم طرف پست و حرومزاده باشه ، باز مي گن پسره عقده حقارت داره.[ يه جورايي حرومزادگي طرف رو توجيح مي كنن و دلشون براي طرف مي سوزه ] برعكس اگه از يكي خوششون نياد ، هر چه قدر هم پسره خوب باشه مي گن پسره از خود راضيه . [ يا قُدّه ]. حتي دخترهاي خيلي باهوش هم اين طوري ان ...»
ناتور دشت : نوشته جروم ديويد سالينجر .ترجمه محمد نجفي .انتشارات نيلا .فصل هجدهم. (صفحه 168 از آخره سطر بيستم تا آخر صفحه و صفحه 169 از اول صفحه تا آخر سطر دوم .