فرهادي كه هميشه پيش ما مي مونهسفيد پوشيده بودم با موي سياه
اكنون سياه جامه ام با موي سفيد...
من كه هنوز مرگش رو باور نكردم.تو رو نمي دونم.